Algemene voorwaarden

a. opdracht en partijen

1. Kaliber Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig opererende advocaten. Opdrachten wordt geacht separaat te zijn gegeven. Indien mr. Wouda, mr. Van der Veen, mr. Elzinga, dan wel mr. De Boer de behandelende advocaat  is, dan komt tussen de cliënt en de behandelende advocaat een overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tot stand.

2. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht en wordt geacht opdrachtgever te zijn. De behandelende advocaat is opdrachtnemer,  Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de opdrachtnemer toekomt.

3. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door de betreffende advocaat  (hierna opdrachtnemer) is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer en niet tot een resultaatsverplichting.

4. Het staat de opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7: 404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar het redelijk oordeel van de opdrachtnemer vereist, kan hij zich daarbij door derden laten bijstaan. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van haar verleende opdrachten en bij de selectie van derden/hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

6. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

7. Partijen zijn beiden gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit, gelet op de omstandigheden, onredelijk is. Opdrachtgever dient in dat geval de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen, alsmede eventuele ‘na werkzaamheden’.

8. Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van Kaliber Advocaten, haar medewerkers, evenals overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

b. aansprakelijkheid

1. Elk van de advocaten is enkel verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen opdrachten. De maatschap Kaliber Advocaten aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor opdrachten aangegaan door haar maten.

2. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en/of de bij haar werkzame personen is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de beroepsaansprakelijkheid van opdrachtnemer om redenen, die liggen buiten genoemde schadegeval, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, het kantoor, en haar voor de vennootschap werkzame personen , haar bestuurder, steeds beperkt tot maximaal €.10.000,–, of , indien het gefactureerde en door opdrachtgever betaalde honorarium hoger is dan voornoemd bedrag, gelijk aan het honorarium met een maximum van €.25.000,–.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:76 BW dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens opdrachtnemer binnen een jaar nadat de feiten  waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter.

5. Opdrachtnemer is voor tekortkomingen of onrechtmatige gedragingen van derden en/of hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade door haar op de hulppersonen of derden kan worden verhaald. Opdrachtnemer is gemachtigd door opdrachtgever om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden en/of hulppersonen te aanvaarden. 

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de opdrachtgever haar onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt of deze gegevens niet tijdig heeft verstrekt.

7. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte, gevolg- en / of bedrijfsschade. 

8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens de opdrachtnemer bij het ontstaan van de aanspraken.

c. intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken zoals bijvoorbeeld (concept-)contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

d. honorarium en kosten
1. Elk van de maten van Kaliber Advocaten factureert separaat aan haar opdrachtgevers.

2. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfkosten en deurwaarderskosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair van 6% van het honorarium gesteld niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti-, fax-, telefoon-, kopieerkosten, etc.) en omzetbelasting. Het te declareren honorarium wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van 6 minuten.

3. Als honorarium geldt het gehanteerde basisuurtarief, althans een ander door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd uurtarief dan wel een ander schriftelijk overeengekomen tariefstructuur.

4. De hoogte van het basisuurtarief wordt jaarlijks met ingang van de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar vastgesteld en zal op verzoek van opdrachtgever voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar worden medegedeeld. 

e. reclames
1. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.

2. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door opdrachtnemer van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

f. betaling
1. Betaling dient te geschieden in euro’s, binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de aangegeven rekening. Verrekening is niet toegestaan.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

3. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijk rente vermeerderd met 1,5% verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso. Opdrachtnemer is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op een bankrekening van de Stichting Derdengelden Kaliber Advocaten.  

4. Opdrachtgever is gehouden om op verlangen van opdrachtnemer tot betaling van een voorschot en/of depot over te gaan tot meerdere zekerheid van het honorarium en de door opdrachtnemer te maken dan wel gemaakte kosten ter zake van het uitvoeren van de opdracht.

5. Opdrachtgever is onder omstandigheden waaronder doch niet beperkt tot nieuwe zaken en nieuwe klanten gerechtigd een voorschot danwel depotstorting te verlangen.

6. Opdrachtgever  is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek aan opdrachtnemer nadere zekerheid te verschaffen die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen zal dienen.

7. Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan.

g. wijziging van algemene voorwaarden
Opdrachtnemer  is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van de opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

h. archivering
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door opdrachtnemer gedurende maximaal 5 jaren worden bewaard te rekenen vanaf het laatste contact met opdrachtgever. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

i. toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.