Privacyverklaring Kaliber Advocaten

Dit is de privacyverklaring van Kaliber Advocaten, gevestigd te Groningen aan het Zuiderpark 19 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64416844. U kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen wij persoonsgegevens verwerken, ingedeeld naar de verschillende verwerkingsactiviteiten.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacy wet- en regelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Daarnaast zijn er uiteraard nog de beroepsnormen en gedragsregels waaraan wij gebonden zijn.

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Onze privacyverklaring is van toepassing op:

  • onze cliënten en alle personen met wie wij contact hebben gehad;
  • alle bezoekers van onze websites;
  • alle ontvangers van onze nieuwsbrief en andere mailingen;
  • alle personen van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.


2. WEBSITEBEZOEK

Bij het bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van een aantal cookies. De wettelijke grondslag voor ons gebruik van al onze cookies is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang het gebruik van de website te onderzoeken en te verbeteren. Wij hebben, mede door de meest privacy-vriendelijke instellingen te kiezen, geen toestemming van de bezoeker nodig.

Wij verstrekken in beginsel géén persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor het voldoen aan een ambtelijk bevel of wettelijke plicht, bijvoorbeeld bij het onderzoek naar strafbare feiten.

Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen, waarover wij geen controle kunnen uitoefenen.

2.1 GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken enkele cookies voor websitestatistieken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics waarmee cookies worden geplaatst om bezoekers te volgen. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en delen wij geen gegevens met Google en gebruiken wij evenmin andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Met Google hebben wij een passende verwerkersovereenkomst gesloten voor deze dienst. Lees meer over de privacy policy van Google op haar website.

Via de volgende link hebben bezoekers de mogelijkheid een opt-out te kiezen voor Google Analytics via deze link: Google Analytics opt-out . Chrome-gebruikers kunnen daarvoor ook een ‘Opt-out Browser Add-on’ installeren.

3. NIEUWSBRIEF

Wanneer u een nieuwsbrief van ons ontvangt, dan verwerken wij daarvoor enkel uw naam en e-mailadres. Het doel is om u te informeren over onze diensten. Met onze nieuwbriefprovider Mailchimp is een passende verwerkersovereenkomst getekend voor hun dienst.

De wettelijke grondslag voor ons gebruik van de nieuwsbrief is de noodzakelijkheid voor ons gerechtvaardigde belang om ontvangers op de hoogte te brengen van nieuws in het kader van (de verkoop van) onze dienstverlening en rondom het recht. Het is altijd mogelijk voor ontvangers om zich gemakkelijk uit te schrijven van de nieuwsbrief.

De betreffende persoonsgegevens zullen net zo lang verwerkt worden als u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Schrijft u zich uit, dan zullen wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om ervoor te zorgen dat u niet opnieuw een nieuwsbrief van ons ontvangt.

4. GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN

Van onze opdrachtgevers verwerken wij uiteraard de NAW-gegevens, overige contactgegevens, betaalgegevens, identificatiegegevens en overige persoonsgegevens die door of over de opdrachtgevers aan ons worden toevertrouwd. Dit doen wij in onze rol als advocaat en daarmee als verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtgevers hoeven daarom geen aparte verwerkersovereenkomst met ons te sluiten.

De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is gebaseerd op een noodzakelijkheid ter uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering van onze diensten.

Met onze verwerkers, zoals leveranciers van telefonie, documentmanagementsystemen, e-mailsystemen, klanten- en dossierbeheersystemen, boekhouding en facturatiesystemen, hebben wij waar nodig passende verwerkersovereenkomsten gesloten. Een aantal van deze verwerkers zijn internationale partijen, die al dan niet buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In die gevallen is er sprake van een gewaarborgd beschermingsniveau en passende verwerkersovereenkomsten.

Wij bewaren cliënt- en dossiergegevens standaard vijf (5) jaar vanaf afsluiten van een dossier, welke termijn slechts verlengd wordt naar twintig (20) jaar in gevallen waarin onze aansprakelijkheid ter discussie staat. Verder bewaren wij administratieve gegevens standaard zeven (7) jaar om te voldoen aan wettelijke administratieplichten.

5. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokkenen hebben het recht, wanneer wij verantwoordelijk zijn voor de betreffende verwerking, om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of om een beperking van de verwerking daarvan. Ook hebben betrokkenen het recht om tegen verwerkingen bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens. Deze rechten zijn overigens niet zonder meer altijd inwilligbaar, omdat de privacyregels daar ook grenzen aan stellen.

6. NADERE INFORMATIE

Voor nadere vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde toezichthouder op en waar eventuele klachten gedaan kunnen worden over onze verwerkingen van persoonsgegevens.