Werkgever mag een vergoeding voor betaalde transitievergoeding claimen bij UWV.

 

Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel die een antwoord biedt op een bij werkgevers levende frustratie. Wat is namelijk het geval? Onder de nieuwe wetgeving (vanaf 2015) heeft iedere werknemer recht op een financiële vergoeding indien hij of zij langer dan 24 maanden in dienst is geweest: de transitievergoeding. Het komt voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd omdat een werknemer gedurende twee jaar ziek is geweest. Gedurende die lange periode heeft werkgever het salaris moeten doorbetalen. De wet schrijft voor dat de werkgever ook nog eens een transitievergoeding moet betalen aan de zieke werknemer als deze door de ziekte uit dienst treedt.

Onrechtvaardig.
Voor werkgevers voelde dit om meerdere redenen onrechtvaardig. Het wetsvoorstel dat nu is aangenomen biedt het recht aan werkgevers in zo’n situatie om een vergoeding te claimen bij het UWV. Overigens betekent dit wel dat de premie omhoog gaat. De gelden moeten toch ergens vandaan komen, nietwaar? Dit betreft de Awf premie (algemene werkloosheidsfonds), de verhoging komt ten laste van werkgevers.

De tekst roept vragen op. 

Wat mij bij de bestudering van het nu aangenomen wetsvoorstel in het bijzonder intrigeerde is dat het recht op de compensatie niet alleen geldt voor de situatie van (a) twee jaar ziekte, maar ook de situatie (b) in welke de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, wegens ziekte of gebreken niet in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Waarom dit zo interessant is, heeft te maken met het gegeven dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geen maximale duur kent. Stel je nu eens voor, dat een werkgever met een werknemer een overeenkomst voor de bepaalde tijd van drie jaren heeft gesloten. Indien deze arbeidsovereenkomst dus van rechtswege (want als gevolg van het verstrijken van de bepaalde tijd) eindigt na drie jaar, dan heeft werknemer recht op een transitievergoeding. Want de arbeidsovereenkomst heeft tenminste 24 maanden geduurd. Uitgaande van de tekst van de nieuwe bepaling (673 lid 1 onder B) heeft een werkgever van een werknemer die ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd recht op compensatie van de betaalde transitievergoeding.

Hoe lang ziek?

Uit de tekst van de bepaling B blijkt vooralsnog niet dat de zieke werknemer tenminste een bepaalde periode ziek moet zijn geweest. Het enige wat de bepaling ten aanzien van de vergoeding eist, is dat de werknemer ziek is als deze uit dienst treedt. Ook werkgevers die de arbeidsovereenkomst niet verlengen na een periode van 24 maanden (bijv. na 3 contracten) behoren een transitievergoeding te betalen. Op grond van de bepaling onder B komen zij ook in aanmerking voor de compensatie, indien de betrokken werknemer ziek uit dienst treedt.

Denk aan de vervaltermijn!

Deze compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens ziekte kan vanaf 1 april 2020 worden aangevraagd. De aanvraag dient uiterlijk binnen zes maanden na de laatste betaling van de transitievergoeding worden gedaan. Voor oude gevallen (betalingen gedaan in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) geldt dat deze aanvragen uiterlijk op 30 september 2020 moeten worden gedaan bij het UWV.

Alle werkgevers?

Er staat nog één vraag open met betrekking tot deze verandering. Deze vraag komt uit het MKB voort: geldt de compensatie voor alle werkgevers of is er een grens aan de omvang van een werkgever om voor deze compensatie in aanmerking te komen? De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal na het zomerreces op deze vraag antwoord geven.

Heeft u als werkgever een transitievergoeding moet betalen terwijl de werknemer ziek uit dienst trad of zal dit binnenkort gebeuren en heeft u hierover de nodige vragen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

 

Dennis Wouda, advocaat arbeidsrecht & ondernemingsrecht.

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact met ons op.
Martijn van der Veen
06 53538119

Blogs over Arbeidsrecht, Geen categorie, Ontslag

Het slapende dienstverband wakker geschud.
Aansprakelijkheid - 11 november 2019